سیاست گذار خودرویی تلاش کرد تا به نوعی بر چالش های موجود فائق آید اما به نظر می رسد در سال پیش رو همچنان مسائل مرتبط با خودرو گریبان دولت را رها نکند