برنامه پنجره

حذف 4 صفر از پول ملی (قسمت دوم)

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر جمشید پژویان و آقای دکتر طهماسب مظاهری، ابعاد سیاستی و هزینه های حذف 4 صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار داده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد