برنامه پنجره

ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر علی سعدوندی و آقای دکتر احسان خاندوزی، ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد