اما با این حال اوضاع بر وفق مراد فعالان بازار نیست. در برنامه امروز چارسو با فردین آقابزرگی صحبت کردیم. او معتقد است که شرایط رشد سال ۹۹ باز نمی گردد اما می توان انتظار یک بازار متعادل را در آینده نزدیک داشت که بتوان سود معقولی بدست آورد.