امروز در برنامه چارسو با معصومه طاهرخانی به بررسی سوددهی این صنعت در سال جاری می‌پردازیم و نگاهی نیز به روند آن در سال آینده می‌کنیم.