با این وجود همچنان خبری از مشتری در بازار آزاد میلگرد نیست. چه دلایلی باعث شده‌اند تا نوردکاران و تجار بر خریدهای خود اضافه کنند و چه پارامترهایی باعث شده‌اند تا مشتریان مصرفی خریدهای خود را به تعویق بیندازند؟ در این برنامه از چارسو به بررسی دلایل واگرایی در عملکرد تجار بزرگ بازار و مشتریان خرد پرداخته می‌شود.