این نماد که بلافاصله پس از عرضه مورد توجه خریداران قرار گرفت و در بیشتر روزها صف خرید را تجربه کرده است.

بازدهی مثبت و منفی نمادهای بورسی در انتهای بهمن ماه نشان می دهد نماد اردستان توانسته از روز عرضه نزدیک به ۶۷ درصد بیشترین بازدهی را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص دهد. نماد سصفها نزدیک به ۶۰ درصد و نماد دسینا با ۲۷ درصد بازدهی مثبت در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در سمت مقابل نماد بالبر با ۳۲ درصد بازدهی منفی در رتبه اول قرار گرفت. در پشت سر او نمادهای خچرخش، کاما، گدنا و حپترو جای گرفتند.

در برنامه چارسو بازدهی شرکت فرابورسی و بازار پایه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.