آهن اسفنجی، بیشترین قیمت معامله شده خود در چند ماهه اخیر را در ۶ اسفند ماه سال جاری در قیمت ۱۴ میلیون تومانی ( به ازای هر تن) به خود دید.

کنسانتره شرکت سنگ آهن گهر زمین نیز بدون تغییر نسبت به قیمت پایه در محدوده ۳میلیون ۱۰۰ هزار تومانی ثبت شد تا گندله سنگ آهن این شرکت نیز در رقم ۴ میلیون تومان به ازای هر تن مورد معامله قرار گیرد.

و این محصول ظرف چند روز گذشته قیمت خود را در محدوده ۴ میلیون تومانی حفظ کند.