بانک صادرات نیز از فرآیند تجدید ارزیابی خود خبر داد. این بانک عنوان کرد که نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ ۱۷ میلیارد تومان تا مبلغ ۲۶ میلیارد تومان از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اقدام کرده و سپس اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در دستور کار دارد. فرآیند ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری آغاز شده است.

شرکت ایران خودرو دیزل نیز دلیل افزایش سود عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ناشی از افزایش ۲۱۹ درصدی درآمد عملیاتی به دلیل افزایش فروش دانسته است.