سیمان لار سبزوار نیز در شش ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۳ خود از ۲۶۰ میلیارد تومان درآمد به ۳۸ میلیارد تومان سود خالص رسیده است.

‌شرکت فرآورده های نسوز آذر نیز در سال مالی ۱۴۰۲ توانسته از ۵۷۷ میلیارد تومان درآمدعملیاتی ۱۲۷ میلیارد تومان سود شناسایی کند.

سیمان غرب نیز در همین بازه زمانی با کسب درآمد ۹۹۶ میلیارد تومانی ۳۰۳ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که رشد ۵۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.