نماد بجهرم ۲۸۹ میلیارد تومان سود خالص را برای سال ۱۴۰۲ شناسایی کرده است. لیزینگ رایان سایپا نیز در گزارش حسابرسی نشده سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است به مبلغ ۱۳۶ میلیارد تومان سودخالص دست پیدا کرده که این رقم نسبت به دوره قبل افت ۵۰ درصدی را به همراه داشته است.

کخاک نیز همچون دوره مالی پیشین خود ۶۵۸ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

سیمان فارس نو پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را اعلام کرده و نماد پاکشو تصمیم دارد از محل سود انباشته سرمایه خود را افزایش دهد.