از طرفی اخبار مثبتی نیز از مذاکرات به گوش می‌رسد. از این سیگنال‌ها می توان نتیجه گرفت که بازارها در مسیر نزولی افتاده‌اند؟