این مقاله به التهاب‌های سیاسی اخیر در جریان برکناری نخست‌وزیر سابق این کشور و روی کار آمدن دولت جدید اشاره کرده و آینده سیاسی پاکستان را به این حوادث گره زده است. چه جیزی کار پاکستان را به جای فعلی رساند؟ پاکستان چگونه باید چالش‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد؟ در صورت تداوم ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، چه آینده‌ای در انتظار پاکستان خواهد بود؟ در این قسمت ژورنالیست ببینید.