به گزارش اکوایران کل جمعیت شاغل کشور در بهار امسال 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده، بر این اساس نسبت اشتغال در اقتصاد ایران 37.1 درصد بوده است. این در حالیست این شاخص در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش را تجربه کرده است. همچنین از این تعداد 7 میلیون و 711 هزار نفر در بخش صنعت مشغول هستند، بنابراین سهم بخش صنعت در بهار امسال از کل تعداد شاغلین ایران 32.7 درصد است. این سهم در بهار سال گذشته 33.2 درصد برآورد شده، به بیان ساده تر سهم بخش صنعت در اشتغال زایی اقتصاد اراین در بهار 1401 نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

رشد اقتصادی بخش صنعت در بهار امسال 4.2 درصد بوده و به حجم حقیقی این بخش نسبت به بهار 1400 بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان افزوده شده، در حالی که از تعداد شاغلین این بخش در همین بازه زمانی حدود 160 هزار نفر کاسته شده است. به عبارت دیگر رشد اقتصادی صورت گرفته در این بخش نتوانسته باعث افزایش اشتغال صنعت شود. بررسی ها نشان می دهد سهم بخش صنعت در سال 98 از کل تعداد شاغلین نزدیک به 32 درصد بوده اما به مرور در سال 99 با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی های گسترده در بخش خدمات، نیروی کار خدمات به سمت بخش صنعت روانه شد و باعث شد تا در این سال سهم این بخش به بالای 34 درصد هم برسد. بالاترین سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در چند فصل گذشته در پاییز سال گذشته با نرخ 34.7 درصد به ثبت رسیده است. اما به مرور با جان گرفتن بخش خدمات و خروج این بخش از شوک کرونا و بازگشت به وضعیت طبیعی خدمات، این سهم رو به کاهش بوده و در بهار امسال به زیر 33 درصد هم رسیده است. بررسی ها نشان می دهد با کاهش اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی، اشتغال در بخش خدمات افزایش یافته، همچنین در سال جاری نیز رشد اقتصادی خدمات مناسبت به ثبت رسیده و نشان می دهد این بخش به طور کامل از رکود خارج شده است.

photo_2022-09-20_12-48-58