به گزارش اکوایران نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در پاییز امسال 14.8 درصد برآورد شده، این در حالیست که همین شاخص در پاییز سال گذشته بالغ بر 16 درصد بوده است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 23 سال نیز از 23.6 درصد در پاییز سال گذشته به 19.2 درصد در پاییز امسال رسیده است. به طور کلی می توان گفت که هرچه به سنین پایین تر نزدیک می شویم، نرخ بیکاری با شدت بیشتری کاهش پیدا کرده است. همانگونه که شاهد آن بودیم نرخ بیکاری جوانان به نسبت نرخ بیکاری کل بالاتر است و هرچه سن کمتر می شود شاهد نرخ بیکاری بالاتری هستیم. جوانان عموما به دلیل عدم مهارت و تجربه کاری کافی بیشتر دچار بیکاری می شوند، همچنین چون در ابتدای شروع به کار هستند، اغلب هنوز کار مناسب خود را پیدا نکرده که همین عامل نیز باعث بیکاری بالاتر و ثبات کمتر در وضعیت اشتغال جوانان می شود.

نرخ بیکاری جوانان(18 تا 35 سال) در مناطق شهری کشور از 17.2 درصد در پاییز سال گذشته به 15.8 درصد در پاییز امسال رسیده است. این نرخ پایین ترین نرخ بیکاری جوانان شهری در ده فصل گذشته به حساب می آید. تا قبل از پاییز امسال پایین ترین نرخ بیکاری که برای جوانان شهری به ثبت رسیده بود به بهار سال گذشته با نرخ 16.8 مربوط می شود. بالاترین رقم این شاخص نیز با 19.2 درصد به تابستان سال 1400 تعلق دارد.

بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری جوانان در مناطق روستایی کشور به شکل قابل توجهی پایین تر از نرخ بیکاری جوانان شهری است. نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در مناطق روستایی کشور در پاییز سال جاری 11.5 درصد به ثبت رسیده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد پایین تر آمده است. ابن نرخ نیز به مانند مناطق شهری پایین ترین نرخ بیکاری جوانان روستایی در 10 فصل گذشته به حساب می آید.

جمعیت فعال اقتصادی کشور در پاییز امسال 26 میلیون و 207 هزار نفر برآورد شده، از این تعداد 2 میلیون و 136 هزار نفر بیکار هستند. بر این اساس نرخ بیکاری در پاییز سال جاری 8.2 درصد برآورد می شود، این در حالیست که این نرخ در پاییز سال گذشته 8.9 درصد بوده است. همچنین همزمان با کاهش نرخ بیکاری در پاییز امسال، نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته است، از منظر اقتصاد کلان کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی با هم به معنی بهبود وضعیت بازار کار است.

photo_2023-02-06_15-38-51