به گزارش اکوایران، آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، نرخ بیکاری کل کشور 8.1 درصد بود. به عبارت دیگر، از هر 100 فرد فعال در بازار کار در سال گذشته، هشت نفر بیکار بودند. این نرخ میانگینی از کل کشور و گروه‌های سنی است و اگر به طور مجزا برای زنان و مردان محاسبه شود، نتایج متفاوتی به دست می‌آید. نرخ بیکاری زنان در سال گذشته 15 درصد برآورد شده است. یعنی از هر 100 زن فعال در بازار کار در سال گذشته، 15 زن بیکار بوده‌اند.

بنابراین، نرخ بیکاری زنان بالاتر از این نرخ برای کل کشور است. سایر شاخص‌های بازار کار حاکی از آن است که نرخ بیکاری زنان جوان 15 تا 24 ساله در سال گذشته نسبت به سال 1401 کاهش یافته، اما همچنان بالای 30 درصد است. همچنین، نسبت جمعیت زنان جوان بیکار به کل جمعیت بیکار با افزایش مواجه بود.

نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله در ایران

طبق تعاریف مرکز آمار، حداقل سن قانونی کار کردن در ایران 15 سال در نظر گرفته شده است. همچنین، بیکار به شخصی اطلاق می‌شود که شغل ندارد، اما یا مایل به کار کردن است یا به دنبال کار می‌گردد. آنچه که در ادبیات اقتصادی به عنوان «جمعیت فعال» ذکر می‌شود در واقع مجموع افراد بیکار و شاغل است.

حال اگر جمعیت افراد بیکار در هر سال بر جمعیت افراد فعال تقسیم شود، نرخ بیکاری به دست می‌آید.

اگر به جای کل جمعیت بیکار، جمعیت زنان بیکار 15 تا 24 ساله (جوان) در محاسبه قرار گیرد، نرخ بیکاری زنان جوان حاصل می‌شود. این شاخص در سال گذشته 31.8 درصد بود. به عبارت دیگر، از هر 100 زن 15 تا 24 ساله‌ای که در بازار کار فعال بوده، تقریبا 31 نفر بیکار بودند. این در حالی است که این نسبت در سال 1401 برابر با 36.1 درصد بود. بنابراین، نرخ بیکاری زنان جوان در طول این یک سال کاهش یافته است.

عده‌ای در توجیه بالا بودن این نسبت اظهار می‌کنند که چون مبنای سن نوجوان فعال، 15 سال گرفته شده و اکثر جوانان در این سن کار نمی‌کنند، این نسبت در ایران بالا رفته است. این در حالی است که طبق تعریف مرکز آمار، بیکار به شخصی گفته نمی‌‌شود که فقط فاقد شغل باشد، بلکه برای این که جوان در دایره افراد بیکار قرار بگیرد لازم است تا «مایل» و «در جستجوی کار» باشد. در نتیجه، هر زن 15 تا 24 ساله‌ای که در این آمارگیری محاسبه شده، در جستجوی کار است.

030402

سهم 7 درصدی زنان ایرانی فعال در بازار کار از جمعیت بیکار

اعدادی که تا کنون به آن اشاره شد، نسبت «جمعیت زنان جوان بیکار»‌ به «جمعیت زنان جوان فعال» بود. می‌توان این بررسی را طور دیگری با یک شاخص جدید انجام داد. در این شاخص، نسبت «جمعیت زنان جوان بیکار» به «کل جمعیت بیکار» محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که از هر 100 نفر بیکار در کل کشور، چند درصد زنانی بوده‌اند که 15 تا 24 سال سن داشته‌اند.

محاسبه این شاخص بر اساس  داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، نسبت زنان جوان بیکار به کل جمعیت بیکار 7.3 درصد بود. به عبارت دیگر، در سال قبل از هر 100 نفر جوان بیکار، هفت نفر زن 15 تا 24 ساله بودند. این نسبت در سال 1401 برابر با 6.4 درصد بود.