این طرح اگرچه موافقانی در دولت دارد، اما با مخالفت هیات دولت نیز روبرو شده و منتقدان تصویب آن را بیراهه ای در تنظیم بازار می‌دانند. 

اگرچه هیات دولت مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده، اما برخی کارشناسان وعده‌های توخالی دولت در کنترل قیمت و عدم نظارت‌گری صحیح در این زمینه را عامل ورود مجلس به چنین سیاست‌گذاری می‌دانند. در این برنامه کامکس در عین بررسی اهداف تئوریسین‌های طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا معایب تصویب چنین طرحی مورد بررسی قرار گرفت.