قسمت یازدهم - افول بازده

افزایش سرعت رشدِ بازده می تواند به فرایند تولید غذا کمک کند این مشکل از سال ١٩٩٠ تا کنون ادامه دارد که رشد بازده به سرعت گذشته نیست

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد