روزنامه ایران در شماره امروز خود به چرایی سکوت وزارت نفت در برابر فشار منتقدانی پرداخته است که به تعبیر روزنامه دولت ضد منافع ملی هستند.

نکته قابل توجه در این گزارش آن است که جزئیات اسناد نفتی امضا شده با شرکت های خارجی بخاطر حفظ منافع محرمانه است اما برای نهادهای نظارتی کاملاً شفاف است.

روزنامه دولت نوشته است: «با توجه به تدابیر دولت سیزدهم برای شکستن حلقه تحریم و رساندن سطح فروش نفت به میزان قبل تحریم، جریانات و افرادی که امروز به بهانه های واهی به دنبال افشای قراردادهای نفتی هستند،‌ در واقع ادامه دهنده  راه جریان تحریم هستند.»