در کنار این صحبت‌ها گزارش رویترز درباره جزئیات توافق سر و صدای زیادی کرد.