جهاد آزور، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، اخیرا در یک کنفرانس مطبوعاتی به مسئله تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت غذایی کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته است.

کشورمان تا چه حد از این موضوع تاثیر گرفته است؟