تعداد شاغلان در بخش کشاورزی بیش از ۴۶۷ هزار نفر کاهش یافته و در بخش صنعت نیز ۱۶۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند.

برطبق گزارش مرکز آمار در بهار امسال، ۱۵۷ هزار مرد شغل خود را از دست داده و به تعداد شاغلان زن بیش از ۵۸ هزار نفر اضافه شد.