در این خصوص این فعال صنعت داروسازی نیز که در میان موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ قرار دارد بر این نکته تاکید می کند که با این اقدام از قاچاق دارو به کشورهای دیگر جلوگیری خواهد شد که این امر به نفع مصرف کنندگان داخلی خواهد بود.