اصلاح نظام بانکی، تمرکز بر افزایش ریسک فعالیت های غیرمولد و نگه داشتن درآمد استان ها درون هر استان موضوعاتی هستند که از سوی محسن رضایی و احسان خاندوزی مطرح شده‌اند و معاون اقتصادی رییس جمهور از اقدامات جدید دولت در حوزه اقتصاد با عنوان قیام اقتصادی یاد کرده.

تشابه سخنان این دو عضو اقتصادی دولت این فرضیه را تایید می‌کند که دولت عزم خود را برای اصلاحات اساسی جزم کرده است.