شکاف دیجیتال، از نابرابری اقتصادی تا نابرابری آموزشی

آموزش مجازی، پر هزینه و ناکارآمد

آموزش مجازی تجربه ایست که کرونا بر نظام آموزشی کشور تحمیل کرد.شیوه ای که هزینه اش از جیب دانشجویان می رود،نارضایتی اش برای اساتید می ماند و رد ناکامی اش در مسیر توسعه کشور. در این گزارش اساتید از چرایی این تجربه ناموفق می گویند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد