مهار تورم واصلاح رابطه ی دولت و بانک مرکزی

رابطه دولت با بانک مرکزی درسه گروه دسته بندی می شود.استقراض دولت ازبانک مرکزی بیشترین تاثیر را در رشد پایه پولی دارد.

مهم ترین وظیفه بانک مرکزی ،اجرای سیاستهای پولی دریک کشوراست.برای انجام این وظیفه بانک مرکزی بایدبه طوربسیارنزدیکی بادولت همکاری داشته باشداما ابزارهایی برای اثرگذاری برسیاست اعتباری بانکهای تجاری دراختیار داشته باشد.لذا هدف بانک مرکزی حداکثرکردن سودنیست وبا بانکهای تجاری برای به دست آوردن مشتری رقابت نمی‌کند.دولت به بانک مرکزی بدهکار است هر چندبدهی دولت به بانک مرکزی19 درصدکمتر شده است امادولت هنوز 276 هزارمیلیاردتومان به بانک مرکزی بدهکاراست.

کارشناسان اظهارمی کننددرصورتیکه رابطه ی دولت وبانک مرکزی اصلاح نشودنمی توان امیدواربودکه تورم22 درصدی محقق نخواهدشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد