بلیت قطار چرا و چقدر گران شد؟

تامین تمام هزینه های شرکت های حمل و نقل ریلی از جیب مردم است یا از داشته های مالی خودشان؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد