3 راهکار بهبود اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد

درحالیکه کشورهای پیشرفته دنیا اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد را منطقی ترین راه وصول مالیات و افزایش درآمد دولت می دانند اما درکشورما هنوز بر سر فوریت داشتن اصلاح آن در مجلس بحث است

درحالیکه کشورهای پیشرفته دنیااجرای قانون مالیات برمجموع درآمد را منطقی ترین راه وصول مالیات و افزایش درآمد دولت می داننداما درکشورما هنوز برسرفوریت داشتن اصلاح آن درمجلس بحث است.

قانون مالیات برمجموع درآمد درماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است . درصورتی که افراداز مشاغل مختلف رسمی وغیررسمی خود درآمدداشته باشندازمجموع درآمد آنها پس از کسر هزینه ها مالیات گرفته می‌شود. این قانون ازسال66  تصویب شده بود ولی هرگز اجرا نشدتا اینکه درسال 80 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم را اصلاح کرد.ولی باز هم این قانون اجرانشد زیرا سیستم یکپارچه مالیاتی تکمیل نشده بود و پرونده مالیاتی افراد حتی دریک شهر به هم متصل نبود.

 حالاکه دولت با کسری بودجه حداقل 180 هزار میلیارد  تومانی مواجه است ومجلس نیز اورا مکلف کرده تا از محل درآمدها ی مالیاتی ،بخشی ازمنابع مالی خود راتامین کند. 

کارشناسان معتقدندکه اجرای شتابزده این ماده قانونی بیشتر از آنکه سودآورباشد زیان ده است و به تور مالیاتی آسیب وارد می کند. تداخل قوانین موجود، یکپارچه نبودن نظام مالیاتی و مالیات گرفتن از شغل افراد به عنوان چالشهای اجرای این قانون ذکر می شود. درصورتی که بتوان قانون جامع و کاربردی برای مالیات گرفتن از مجموع درآمد افراد تدوین کرد و همزمان از تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز بهره برد می‌توان امیدواربود که به شفافیت نظام مالیاتی و افزایش درآمد ها نایل شویم.  قانون مالیات برمجموع درآمد و قانون مالیات برعایدی سرمایه دو بازوی اجرایی دولت می توانند باشند. منوط به آنکه پیش ا ز هر اقدامی نگرش مردم نسبت به مالیات گیری تغییر کند و در این میان دولت چاره ای جز بازگرداندن اعتماد عمومی ندارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد