خریداران etf اضافه برداشت را از بانک بگیرند

معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد به خریداران سهام صندوق دولتی که اضافه برداشت از حسابشان رخ داده گفت که به بانک و کارگزاری مراجعه و آن مبالغ را دریافت کنند

معمارنژاد معاون وزیراقتصاد به خریداران سهام صندوق دولتی که اضافه برداشت ازحسابشان رخ داده گفت که به بانک و کارگزاری مراجعه و آن مبالغ رادریافت کنند.

به گفته معاون اموربانکی وزارت  امور اقتصادی ودارایی ، بیشتر ازدومیلیون تومان نزد این وزارتخانه نیست .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد