کاهش مشروط مالیات بخش خصوصی

براساس مصوبه ستاد رفع موانع تولید درصورتی که بخش خصوصی نیروی کار خود را ثبت کند و یا افزایش دهد مالیات سالهای 97 تا 99 را تا 5 درصد کاهش دهد.

ستاد رفع موانع تولید تصویب کرد تا مالیات بخش خصوصی براساس عملکرد کاهش یابد. براساس این مصوبه درصورتیکه بخش خصوصی نیروی کار خودرا تعدیل نکند و یا حتی افزایش دهدمالیات سالها ی 97 تا 99 از 25درصدبه 20 درصدکاهش میابد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد