انقباض نقدینگی با کمک نرخ بهره

بانک مرکزی برای دومین بار در روزهای گذشته نرخ بهره را افزایش داد. بسیاری معتقدند خطری که اقتصاد ایران را در آینده نه چندان دور تهدید می‌کند، رفتن به سمت یک ابرتورم است. نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهایی است که به قبض نقدینگی منجر می‌شود. باید دید این سیاست تا چه زمانی نقدینگی را به کنترل خود در می‌آورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد