علت بورسی افزایش فایل‌های «رهن کامل»

بازدهی بورس معادله بازار اجاره را تغییر داده است. اگر در گذشته بیشتر مالکان غالبا به دنبال «دریافت اجاره» یا عرضه ملک خود به صورت ترکیبی از «پول پیش» و «اجاره» بودند، بازدهی بازار سرمایه در بازار اجاره و رفتار برخی مالکان نیز نمود پیدا کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد