تاریخچه بحران های اقتصادی; از رم تا تهران

حران های اقتصادی تاریخچه ای بلند بالا دارند که هرچقدر به سمت پیچیدگی های اجتماعی حرکت کرده ایم، بر تعداد و تنوع آن افزوده شده است. با این حال برخی کارشناسان به صورت تخصصی به بررسی آن پرداخته اند و ریشه های وقوع آن و علائم ظهورش را پردازش کرده اند. آیا ایران باز هم در آستانه بروز بحران اقتصادی قرار گرفته است؟ آیا در پرفشارترین روزهای اقتصادی هستیم؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد