چه کسی می خواهد تریلیونر شود؟

زیمباوه مثالی قابل توجه در خصوص جدی نگرفتن علم اقتصاد ابرتورم طی تنها هشت سال با زیمباوه چه کرد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد