روسیاهی جامانده از یارانه ها

دلارنیمایی، ارز۴۲۰۰ تومانی، یارانه سوخت، عرضه‌ سکه و خودرو به نرخ دولتی از جمله یارانه هایی اند که با هدف حمایت از مردم طبقه متوسط و فقیر داده‌‌شد اما گروه‌های ذینفع از آن سهم ناچیزی داشتند. یارانه های‌سیاه چگونه منابع‌ارزی کشور را بلعیدند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد