دلایل رشد نقدینگی در دولت‌های مختف

عامل اصلی رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است. رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدید بوده است. پیش‌تر دولت‌ها از دو راهکار برای استقراض از بانک مرکزی استفاده می‌کردند، نخست استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و دوم استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی (توسط بانک‌ها). شاید بتوان گفت که دولت‌های مختلف برای جبران ناترازی‌های بودجه و تامین مالی، دیواری کوتاه‌تر از بانک مرکزی پیدا نمی‌کنند. چرا مرغ دولت‌ها در ایران یک پا دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد