نتیجه اولین شب محدودیت‌ها

یشب اولین شب اعمال محدودیت‌های سنگین کرونایی بود و روزنامه‌های زیادی به تأثیر این محدودیت‌ها و بر سیمای تهران و رفتار مردم پرداختند.

یشب اولین شب اعمال محدودیت‌های سنگین کرونایی بود و روزنامه‌های زیادی به تأثیر این محدودیت‌ها و بر سیمای تهران و رفتار مردم پرداختند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد