کدام خودروها ۵ ستاره شدند؟

شرکت بازرسی کیفیت و استاندار ایران کیفیت خودروها در آبان ماه امسال را منتشر کرد.

این نهاد که تاییدیه وزارت صمت را داراست عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها را برعهده دارد. این گزارش عملکرد خودروها را هم از لحاظ کشف عیوب عملکردی و ایمنی و هم از لحاظ عیوب ظاهری مورد بررسی قرار می دهد.

در این بررسی خودروها در ۵ سطح قیمتی دسته بندی شده و بر اساس رده کیفی امتیاز بندی می شوند. تنها خودروی ۵ ستاره تولید داخلی کدام است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد