این رقم، یکی از کمترین تورم های ثبت شده در این کشور طی دو سال اخیر بوده. 

بانک مرکزی ژاپن دستیابی به تورم دو درصدی را هدف‌گذاری کرده که از تحقق چنین هدفی در طول سه سال اخیر ناکام مانده است.