کارکنان بخش دولتی و خصوصی چقدر باید مالیات بدهند؟

نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.

اما این مالیات‌ها بر چه اساسی محاسبه می‌شوند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد