آهنربای بانک مرکزی به کار افتاد

نقدینگی،‌ عاملی که هم برای تحرک اقتصاد لازم است و هم به عقیده اقتصادانان یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت کالاها و خدمات است.

قبض نقدینگی در عملیات بازار باز

نقدینگی،‌ عاملی که هم برای تحرک اقتصاد لازم است و هم به عقیده اقتصادانان یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت کالاها و خدمات است. 

بانک های مرکزی از طریق برخی ابزارهای مدرن مثل عملیات بازار باز تلاش دارند این دو هدف ناسازگار را سازگار کنند. استراتژی بانک مرکزی برای اولین ماه سال چگونه بوده است؟

بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بازار بین بانکی هر هفته عملیاتی را تحت عنوان بازار باز برگزار می کند که از طریق آن به قبض و بسط نقدینگی میپردازد.

نحوه آرایش بانک مرکزی در بازار باز بر اساس روند بازار بین بانکی شکل می گیرد، در بازار بین بانکی بانک ها به یکدیگر به صورت کوتاه مدت وام اعطا می کنند بانک مرکزی در این بازار نقش وام دهنده نهایی را دارد و با نرخ ثابت ۲۲ درصد به بانک های دارای کسری وام می دهد. اگر در بازار بین بانکی کسری منابع زیاد باشد و مراجعه به بانک مرکزی برای دریافت وام بالا برود، بانک مرکزی در بازار باز آرایش انبساطی می گیرد.

عملکرد بانک مرکزی از عملیات بازار باز و بازار بین بانکی  نشان می دهد در روز ۳۰ فروردین ماه پرداخت وام از سوی بانک مرکزی به بانکها در بازار بین بانکی نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده و در بازار باز نیز نرخ سود برای دوزادهمین هفته متوالی ثابت ماند.

در همین خصوص پس از گذشته سه هفته از برگزاری بازار باز در شرح عملیات منتشر شده در ۳۰ فروردین ماه بانک مرکزی ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانکها تزریق کرده که تاریخ سررسید این اوراق ۱۴ روزه بوده و نرخ سود آن معادل با ۱۹.۸ درصد ثبت شده است.

بررسی‌ها نشان می دهد که خالص عملکرد بازار باز در این هفته قبض هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان در بازار بوده است.

همچنین رقم تزریق شده به بانکها در هفته سوم برگزاری بازار بین بانکی در سال جاری، ۲۵ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به هفته قبل ۳.۴ درصد کاهش داشته است.

آمار ها در مجموع حکایت از کنترل نتقدینگی میدهد،‌ سیاستی که ذیل عملیات بازار باز و بازار بین بانکی میتواند به کنترل تورم کمک کند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد