اما این امر چه میزان درست است؟ آیا میتوان عیار علمی به این جمله داد؟