آدرس غلط از اقتصاد ایران ندهید

چند شب پیش در برنامه اقتصادی صحبت بر سر آزادی اقتصادی شد.

یکی کارشناسان مدعی شد که مشکل اقتصاد ایران آزادی اقتصادی نیست و با ارائه آماری در اثبات این مسأله درآمد. اما به نظر می‌رسد کارشناس مدنظر، شاخصی که با آن این مسأله را ارزیابی می‌کرده اشتباه بوده و به جای شاخص آزادی اقتصاد، آزادی تجارت را بیان کرده است. در این گزارش به بررسی ادعای مطرح شده وی می‌پردازیم.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد