ذهن خطاکار ما

خطاهای شناختی میانبرهای ذهنی هستند که در مواقعی بسیار معقول به نظر می‌ رسند.

مغز ما طی بیش از دویست هزار سال تکامل یافته است و علی رغم محیط بسیار متفاوت قرن حاضر و تغییرات سریع ما، امروز تقریباً به همان شیوه عمل می‌کند.

با این حال آگاهی از سوگیری‌های شناختی، در حقیقت نقاط کور فرآیند تصمیم‌سازی و انتخاب‌های ما را گوشزد می‌کنند.

تعصبات ما علیه افراد متفاوت از خودمان همیشه الزاما آگاهانه نیست. کما اینکه در زمان فکر کردن به دو شخص، یکی از نظر سیاسی همجهت با ما و دیگری مخالف، مغز ما بشکل متفاوتی عمل میکند و بخش‌های متفاوتی فعال می‌شوند.

آیا ممکن است در زمانی همچون انتخابات، همگی ما و سایر افراد دست اندرکار، درگیر سوگیری تصمیم گیری شویم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد