معمای اختلاف همتی و نوبخت

اخیرا استقراض دولت از بانک مرکزی محل مجادله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد.

این اظهارات نوبخت در رسانه ها که از بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بدهکار دولت نام برده بود، واکنش همتی را در پی داشت. 

همتی در واکنش به این اظهارات نوبخت در فضای مجازی نوشت: «پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.»

اما منشأ این اختلاف کجاست؟

حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز خود در این خصوص توضیح داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد