نقشه رئیسی برای ۱۴۰۰

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم در نقشه راه اقتصادی دولت خود برای سال ۱۴۰۰ هفت وعده را ترسیم کرده است.

هشتمین رئیس جمهور ایران در ۱۴۰۰ قرار است این هفت برنامه را عملیاتی کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد