معیشت شما در دولت رئیسی ؟

فکر میکنید وضع زندگی شما در ۵ سال آینده چگونه میشود؟ این سوالی است که مرداد سال گذشته در نظرسنجی مشترک ایسپا و دنیای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

اکثر مردم احساس بدی از وضعیت معیشت خود در ۵ سال گذشته داشتند، ۸۷.۲ درصد مردم خواستار نظارت زیاد و خیلی زیاد دولت در اقتصاد ایران هستند.

علت این تقاضا برای نظارت دولت بر اقتصاد چیست؟

مردم چه انتظاراتی از دولت دارند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد