وزیر اقتصاد حامی تحریم نفت

در سال های اخیر فروش نفت ایران با چالش های بسیاری مواجه شده،‌ به عقیده عده ای از کارشناسان اینکه نفت نفروشیم و از درآمد آن استفاده نکنیم برای اقتصاد ایران خوب نیست.

نظر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در این باره چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد