خوزستان امسال سیراب می‌ شود ؟

مردم استان نفت خیز خوزستان، تشنه‌اند. زیرساخت‌های تامین آب به عنوان نیاز حداقلی برای زنده ماندن مطالبه به حق مردمان این سرزمین است.

وضعیت اعتباری و بودجه ای استان خوزستان حاکی از توجه ویژه به این استان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته دارد.

در بودجه ۱۴۰۰ تصویر خوبی از وضعیت منابع و مصارف استان خوزستان حداقل بر روی کاغذ نسبت به سال ۹۹ دیده می شود.

استان خوزستان، سومین استان پردرآمد کشور است. در مجموع اعتبارات استانی هم با سهم ۱۰ درصدی در رتبه نخست قرار دارد.

گزارش اکوایران از وضعیت بودجه‌ای استان خوزستان را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد