مقصد جدید مهاجران ایرانی

چندسالی است که همسایه غربی، عراق، به یکی از مقاصد مهاجران ایرانی بدل شده، نه برای تفریح و خوشگذرانی، بلکه برای کار.

چه چیزی ایرانیان را به سمت عراق روانه میکند؟ تنها درآمد بالاتر؟

چه عواملی باعث خروج نیروی کار از مرزهای کشور میشود، آن هم نه کارگر حتی آرایشگر خانم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد